ใจ…รัก

Posted: มีนาคม 11, 2010 in Uncategorized
                                    
                                   
                             . . . . เ มื่ อ ด ว ง ใ จ มี รั ก   ดั่งเจ้านกโผบิน บินไป  ไ ก ล แ ส น ไ ก ล  . . . .
                                        หัวใจฉันก็ลอยลิบไป   ถึงแดนดินถิ่นใดนะใจ  โอ้ดวงใจเจ้าเอ๋ย

                                  เมื่อต่างเราก็รัก จักเกรงกลัวฉันใด ใจเรานั้นแน่นอน  
                         

                                   ขอให้เธอมั่นใจรักจริง รักเธอจริงแน่ใจขอวอน ก่อนตัดใจร้างลา

                   " โ อ้ ใ จ รั ก เ ธ อ   คิ ด ถึ ง เ ธ อ   . . . .เ  ฝ้ า ค ร ว ญ ห า 
                                    โ อ้ ใ จ น  ะ เ อ อ   ใ ย ล ะ เ ม อ   . . . .ถึ ง เ ธ อ ร่ำ ไ ป "
                                เมื่อดวงใจมีรัก มอบแด่ใครสักคน  . . . . ห ม ด ทุ ก ห้ อ ง หั ว ใ จ    
                                             
                        ขอให้เธอมั่นใจรักจริง ฉันจะยอมมอบกายพักพิง แอบแนบอิงนิรันดร์
                                ฉั น จ ะ ย อ ม ม อ บ ก า ย พั  ก พิ ง   แ อ บ แ น บ อิ ง นิ รั น ด ร์  :). . . . .
                                                                     
 
                                             http://www.4shared.com/embed/115248945/3b27be4a
 
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s