HLHS

Posted: ธันวาคม 20, 2008 in Uncategorized

ความเป็นมา อุบัติการณ์ของผู้ป่วย hypoplastic left heart syndrome(HLHS) ประมาณ 0.21-0.28 รายต่อเด็กเกิดมีชีพ 1000 คน แต่ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลการศึกษาในต่างประเทศ ยังไม่มีข้อมูลทางระบาดวิทยาของผู้ป่วย HLHS ในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ ศึกษาข้อมูลของโรค HLHS ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ระหว่างปีพ.ศ. 2543ถีง 2549 ในด้านข้อมูลทั่วไปทางระบาดวิทยา อันได้แก่ เพศ อายุครรภ์เมื่อแรกคลอด ประวัติการคลอด อาการ และอาการแสดง อายุที่เริ่มมีอาการ ลักษณะของภาพรังสีทรวงอก อัตราตาย และอายุที่เสียชีวิต

ผู้ป่วยและวิธีการศึกษา

เป็นการศึกษาย้อนหลังเป็นเวลา 7 ปีโดยรวบรวมข้อมูลจากรายงานผู้ป่วยตั้งแต่1 มกราคม2543 ถึง 31ธันวาคม 2549 ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น HLHS ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
รูปแบบที่ใช้ในการศึกษา การศึกษาย้อนหลังเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา

ผู้ป่วยทั้งหมดจำนวน 39 ราย เพศชาย 21 ราย เพศหญิง 18 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1.7:1สามารถวินิจฉัยได้ก่อนคลอด 1 ราย เมืออายุครรภ์ 30 สัปดาห์ แรกเกิดเป็นทารกคลอดครบกำหนดจำนวน 35 ราย คลอดก่อนกำหนดจำนวน4 ราย น้ำหนักแรกคลอดระหว่าง 1,750-4,470 กรัม (ค่ามัธยฐานของน้ำหนักเท่ากับ 2,900 กรัม) อายุที่เริ่มมีอาการพบได้ ตั้งแต่แรกเกิดถึง อายุ4 เดือน โดยพบมากที่สุดคือมีอาการเกิดขึ้นตั้งแต่ 24 ชั่วโมงแรกหลังคลอดจำนวน 14 ราย (36 %) อาการแรกรับ ผู้ป่วยมาด้วยอาการเขียวมากที่สุด 15ราย(38.5%) ภาวะหัวใจวาย14ราย(36.0%) ฟังได้เสียงหัวใจผิดปรกติโดยไม่มีอาการใดๆ 8 ราย(20.5%) และมาด้วยภาวะช็อกจำนวน 2 ราย(5.1%) ผลการตรวจร่างกายมี cyanosis 23 ราย (59.0%), ฟังเสียงหัวใจได้ผิดปรกติจำนวน 29 ราย (74.4%) พบมีตับโต จำนวน 22 ราย (56.4%). การตรวจภาพถ่ายรังสีทรวงอก พบมีหัวใจโต 17 ราย(68%) พบมี increased pulmonary vasculature 16 ราย(64%), normal pulmonary vasculature 5 ราย(20%), decreased pulmonary vasculature 4ราย (16%) ความผิดปรกติอื่นที่พบร่วมด้วยมีจำนวน 7 ราย(18%)

อ้างอิงจาก ภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิด หัวใจห้องซ้ายล่างฝ่อเล็กกว่าปกติ ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ปีพ.ศ.2543 – 2549 โดย นางสาวอัญญารัตน์ ตันรัตนานนท์ http://202.183.204.118/multim/km/CH-50-23.pdf

Clinical Course and Outcome of Children with Single Ventricle Physiology at King Chulalongkorn Memorial Hospital

(การดำเนินโรคและอัตราการอยู่รอดของผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคหัวใจ แต่กำเนิดชนิดที่มีหัวใจห้องล่างเพียงห้องเดียวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชัย คงพัฒนะโยธิน
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคหัวใจชนิดที่มีหัวใจห้องล่างเพียงห้องเดียวพบได้ประมาณ 10 % ของผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจแต่กำเนิด และ ประมาณหนึ่งในสามของผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจชนิดเขียวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การพยากรณ์โรคของผู้ป่วยเหล่านี้มักจะไม่ดี แต่ยังไม่เคยมีการศึกษาในผู้ป่วยเด็กในประเทศไทย

 

วิธีการศึกษา : ทำการศึกษาในผู้ป่วยโรคหัวใจชนิดที่มีหัวใจห้องล่างเพียงห้องเดียวที่ได้รับการตรวจ ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2542-254 4 โดยการตรวจเวชระเบียน โทรถามอาการ และโดยจดหมายในปี 2546

 

ผลการศึกษา : จำนวนผู้ป่วยทั้หมด = 117 คน, ค้นเวชระเบียนได้จำนวน 90 คน (คิดเป็น 77%) แบ่งเป็นผู้ป่วย Tricuspid atresia (TA, 10 คน), pulmonary atresia with intact ventricular septum (PA/IVS, 16 คน), single ventricle ที่พบร่วมกับความผิดปกติของตำแหน่งหัวใจ หรือ heterotaxy syndrome (malposition, 35 คน), hypoplastic left heart syndrome (HLHS, 11 คน) และอื่นๆ (others, 18 คน) เด็กส่วนใหญ่ไม่มีความพิการอื่นๆ ที่สำคัญ อัตราการอยู่รอดของผู้ป่วย TA และ PA/IVS = 92% และ 87% ที่ 1 และ 4 ปีตามลำดับ, อัตราการอยู่รอดในผู้ป่วยอื่นๆ = 69% และ 42 % ที่ 1 และ 4 มี ผู้ป่วย HLHS มีอัตราการอยู่รอดที่ต่ำสุด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพ่อแม่ตัดสินใจไม่ผ่าตัด ผู้ป่วย HLHS ที่ได้รับการผ่าตัด Norwood procedure มีอัตราการอยู่รอด 83% และ 42% ที่ 1 และ 4 ปีตามลำดับ ผู้ป่วยจำนวน 40% และ 90% ได้รับการผ่าตัดภายใน 1 และ 4 ปีหลังจากวินิจฉัย

 

สรุป : อัตราการอยู่รอดของเด็กไทยที่มีหัวใจห้องล่างห้องเดียวชนิด left ventricle อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีในระยะสั้น ผู้ป่วยเหล่านี้ควรได้รับการรักษาที่ถูกต้องและไม่ช้าเกินไป ผู้ป่วยที่มีหัวใจห้องล่างห้องเดียวชนิด right ventricle หรือชนิดที่ซับซ้อน มีอัตราการอยู่รอดที่ต่ำในระหว่างปีที่ทำการศึกษา การให้การรักษาแบบประคับประคองในผู้ป่วยเหล่านี้ยังคงยอมรับได้ถ้าบิดามารดาเห็นด้วยและยินยอม การศึกษาอัตราการอยู่รอดของผู้ป่วยเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรทำอีกในอนาคต เมื่อประเทศไทยมีระบบสาธารณสุขที่ดีขึ้น
อ้างอิงจาก http://www.research.chula.ac.th/reprints/2550/Jan50/Med50_01_08.htm


พอดีวันนี้กลับมาจากดูแลปกรอส ก็เลยเปิดทีวีดูซะหน่อย เปิดมาเจอหนังเรื่องที่ชอบดูพอดี ( แต่ไม่ค่อยได้ดูหรอก ก็เลยไม่รู้ว่ามีวันไหนบ้างจนมีภาคสงออกมาแล้วถึงได้ดูต่อเนี่ย ) เรื่องคุณหมอหัวใจแกร่ง ( เป็นซีรี่ย์คล้ายๆ Grey’s Anatomy ) ก็เลยได้เจอตอนที่หมออาซาดะกำลังผ่าคลอดเด็กพอดี แล้วแม่เด็กมีพยาธิสภาพอะไรซักอย่างที่หัวใจ ( เรียกว่าผ่าอะไรจำไม่ได้แล้ว ไม่มีความรู้ _"_ ) ลูกที่เกิดมาก็เป็น HLHS ( ตอนดูก็งงๆว่ามันคืออะไรเลย เลยมา Search ในเน็ตดู )
hypoplastic left heart syndrome(HLHS) หรือ ภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดหัวใจห้องซ้ายล่างฝ่อเล็กกว่าปกติ แล้วในหนังมันก็อธิบายวิธีรักษา ผ่าตัดโดยวิธี Norwood procedure ซึ่งทำยังไงก็ไม่รู้ สรุปว่าทั้งแม่ทั้งเด็กรอดทั้งคู่

เง้อออออ อยากดูๆๆ ถ้าได้เรียนมากกว่านี้คงจะดูรู้เรื่องกว่านี้ จริงๆเรื่องนี้มันก็มีภาพอธิบาย case ต่างๆง่ายๆอยู่เหมือนกัน ดูเอาไว้เป็นความรู้ได้เหมือน Grey’s Anatomy แล้วก็มีสอดแทรกจริยธรรมอะไรต่างๆนาๆ แต่หมอผ่าตัดนี่คนที่จะเรียนได้คงจะต้องเก่งน่าดู โดยเฉพาะผ่าตัดหัวใจกับสมอง เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สุดแสนจะซับซ้อน ( จริงๆมันก็ซับซ้อนทุกเรื่องนั่นแหละ _"_ ) ดูจากที่เรียน CVS การเต้นของหัวใจ การฉีดเลือด โรคนู่นโรคนี่ เอาแค่ Anatomy ยังสาหัสเลย

   เอาใจช่วยนักศึกษาแพทย์ทุกคน รวมถึงตัวเองด้วย  ^__^

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s